KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA MÜŞTERİ ADAYI AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Hoya Turkey Optik Lens Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adres: Fatih Mh. Yakacık Cd. No:94/1 Sancaktepe/ İSTANBUL
Bu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla Hoya Turkey Optik Lens Sanayi ve Ticaret A.Ş. (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından sizleri sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) ve ilgili yasal düzenlemeler uyarınca işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

1. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlemenin Kapsamı
Kişisel veri sizlerin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan herhangi bir veridir. Örneğin, adınız soyadınız, telefon numaranız veya banka hesap bilgileriniz birer kişisel veridir. Kişisel verileriniz işlenmesi ise verileriniz üzerinde gerçekleştirilen elde etme, değiştirme, kaydetme, muhafaza etme, silme, açıklama, aktarma gibi her türlü işlemi ifade eder.

 • Kimlik ve İletişim Verileriniz

2. Kişisel Verilerinizi Aktardığımız Alıcı Grupları ve Aktarım Amaçları
Kişisel verileriniz, yukarıdaki hukuki sebeplere bağlı kalınarak yurt içindeki ve yurtdışındaki alıcılara aktarılabilecektir. Aktarım faaliyetlerimiz şu şekildedir:

3. Kişisel Verilerinizi Saklama Süremiz
Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta bir süre öngörülen veya işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanır. Verileriniz, veri işlemeyi gerektirecek hukuki sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya sizin talebiniz ile silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 4. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişileri ifade etmektedir. İlgili kişi sıfatıyla sizler KVKK uyarınca işlenen kişisel verilerinizle ilgili şu haklara sahipsiniz:

 

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verileriniz işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Talebiniz üzerine gerçekleştirilen eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

5. Haklarınızı Kullanmanız için İzlemeniz Gereken Yöntemler

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi;

 1. İlgili Kişi Başvuru Formu vasıtasıyla,
 2. Islak imzanız ve kimlik fotokopiniz ile birlikte Organizasyon adresine göndererek,
 3. Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalayarak Şirket’in KVKK Mail Adresi “bilgimiyosmart@hoya.com” e-posta adresine göndererek,
 4. Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalayarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) vasıtasıyla Şirket KEP Adresi adresine göndererek,
 5. Geçerli bir kimlik belgesi ile bizzat başvurarak Şirket’e iletebilirsiniz.

Veri sorumlusuna başvuru usul ve esaslarına ilişkin yasal zorunluluklar kapsamında sizler, başvurunuzda isminize, soy isminize, başvurunuz yazılı ise imzanıza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. Kimlik numaranıza, yabancı iseniz uyruğunuza, pasaport (veya varsa kimlik) numaranıza, tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş adresinize, varsa bildirime esas almamız için e-posta adresiniz ve faks numaranıza son olarak talep konusuna yer vermelisiniz. Ayrıca başvurunuza kimliği doğrulayıcı belgeler ile talep konunuza ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemelisiniz.

Süreci sizler için en etkin şekilde işletmemiz adına talep konunuzda hangi hakkınızı kullanmak istediğinizi, talep ettiğiniz işleme ilişkin detayları açık ve anlaşılır şekilde belirtmelisiniz.

Önemle belirtmek isteriz ki talep konusu, ilgili kişinin kendisiyle ilgili olmalıdır. Başkası adına başvuru yapılıyor ise, talebi yapan kişinin talep edilen işleme yönelik özel olarak belgelendirilmiş bir yetkiye dayanması (vekaletname) gerekmektedir. Yetkisiz yapılan başvurular ise değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 1. Başvurunuzun Değerlendirilmesi

Başvurularınızı değerlendirerek sizlere en kısa sürede ve en geç başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde dönüş yapmaktayız.